جیرجیرک ها چگونه می شنوند؟

۱۳۹۹/۵/۲۱ ۲:۴۱:۱۵

هم جیرجیرک های نر و هم جیرجیرک های ماده از طریق گوش هایشان که روی پاهای جلویی قرار دارد، می شنوند. گوش های آنها کمی پایین تر از زانوهایشان قرار دارد.
جیرجیرک های ماده قابلیت تولید صدا را ندارند اما می توانند از طریق یک الگوی رفتاری به نام "فونوتاکسیس" (حرکت به سمت صدا)، به سوی جیرجیرک نر بروند یا به سمت آنها پرواز کنند.

گوش جیرجیرک ها همانند گوش انسان ها کار می کند، به این صورت که گوش آنها نسبت به امواج صوتی تولید شده از لرزش ها حساس هستند.
وقتی که گوش جیرجیرک امواج صوتی را دریافت می کند، آنها را تبدیل و تقویت می کند و سپس بسامدهای آن امواج را آنالیز می کند.

جیرجیرک ها چگونه می شنوند

محل قرار گرفتن گوش های جیرجیرک را می توانید در عکس بالا مشاهده کنید

گوش های جیرجیرک